cz en pl
Těšínské slezsko

Těšínské Slezsko Region Card - Ogólne warunki umowne

I. Podstawowe przepisy

1.1

Niniejsze ogólne warunki umowy systemu TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD ( w dalszej części umowy nazywane tylko „Warunkami“) określają prawa oraz obowiązki Posiadacza Karty uprawnionego do korzystania z usług Miejsc Akceptacji na preferencyjnych warunkach podanych w Kanale Informacji TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD a następnie wzajemne prawa i obowiązki Administratora oraz Posiadacza Karty przy obchodzeniu się z Kartą oraz administracją Systemu TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD.

1.2

Administratorem jest Regionalna Komisja ds. Rozwoju oraz Współpracy z siedzibą w Třinec, PESEL: 44742031, siedziba Třinec, Družstevní 294, która administruje oraz kieruje systemem TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD.

1.3

Posiadaczem Karty jest osoba fizyczna, której została wydana Karta przez Administratora lub za pośrednictwem Miejsca Wydania, i która w określony sposób jest uprawniona do korzystania z Karty.

1.4

Będący przedmiotem niniejszych Warunków stosunek umowny, powstaje pomiędzy Administratorem a Posiadaczem Karty w momencie odbioru Karty przez Posiadacza Karty, ewentualnie przez jego legalnego przedstawiciela w Miejscu Wydania. Odbierając Kartę Posiadacz Karty wyraża zgodę z niniejszymi Warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.5

Na potrzeby niniejszych Warunków podane niżej pojęcia oznaczają:

System TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD (w dalszej części również TSRC) marketingowy system polegający na tworzeniu preferencyjnych warunków korzystania z Miejsc Akceptacji dla Posiadacza Karty oraz na prezentacji marketingowej Miejsc Akceptacji oraz Miejsc Wydania objętych systemem TSRC;

Kartą jest środek rabatowy wyposażony w niepowtarzalny numer oraz kod kreskowy w formie zwykłej karty płatniczej, z którą wiąże się prawo Posiadacza Karty do korzystania z usług Miejsc Akceptacji na preferencyjnych zasadach, do którego każde Miejsce Akceptacji zobowiązało się w formie zobowiązania publicznego, za które uważa się opublikowanie prezentacji Miejsca Akceptacji w Ulotce Informacyjnej oraz na internetowym Portalu Informacyjnym;

Przez Miejsce Wydania podmiot włączony do systemu TSRC podanego w Ulotce Informacyjnej lub na Portalu Informacyjnym, który na podstawie umowy z Administratorem został uprawniony do oferowania oraz wydawania Karty zainteresowanym osobom;

Przez Miejsce Akceptacji podmiot włączony do Systemu TSRC podanego w Ulotce Informacyjnej lub w Internetowym Portalu Informacyjnym, który na podstawie umowy zobowiązał się do udzielania swoich usług dla Posiadaczy Karty z rabatem opisanym w Ulotce Informacyjnej lub na internetowym Portalu Informacyjnym;

Kanały informacji TSRC wszelkie źródła informacji o systemie TSRC w formie drukowanej oraz niematerialnej opublikowane za zgodą Administratora, w szczególności Ulotka Informacyjna oraz Portal Informacyjny;

Ulotką Informacyjną jest publikacja wydawana przez Administratora zawsze na początku okresu trwania umowy, zawierająca podstawowe informacje o terenie, na którym działa System TSRC, o warunkach oraz sposobie korzystania z preferencyjnych warunków Posiadacza Karty, o usługach poszczególnych miejsc akceptacji;

Portal informacyjny to podstrona internetowa witryny www.tesinskeslezsko.cz administrowana przez Administratora, zawierająca takie informacje jak Ulotkę Informacyjną, która jest ponadto na bieżąco aktualizowana.

 

II. Prawa i obowiązki Posiadacza Karty

Těšínské Slezsko Region Card.2.1

Każdy Posiadacz Karty, który podczas ustalania warunków świadczenia usługi w Miejscu Akceptacji lub podczas płacenia za wyświadczenie usługi w Miejscu Akceptacji okaże kartę, ma prawo do korzystania z usługi Miejsca Akceptacji na preferencyjnych warunkach podanych w Kanałach informacji TSRC.

2.2

Posiadacz Karty przyjmuje do wiadomości, że Karta jest nieprzenośna i prawa wynikające z jej posiadania dotyczą wyłącznie Posiadacza Karty, któremu wydano Kartę. Posiadacz Karty powinien wstrzymać się od wszelkiego postępowania związanego z omijaniem zasady nieprzenośności Karty, jakim jest głównie powielanie Karty, zmiana Karty lub jakiekolwiek inne naruszanie integralności Karty. Prawo do korzystania z usługi ma jedynie posiadacz Těšínské Slezsko Region Card.

2.3

Posiadacz Karty ma obowiązek przechowywania Karty w taki sposób, aby nie doszło do jej zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Każdą stratę, uszkodzenie działania, zniszczenie lub kradzież Karty, posiadacz Karty powinien bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi.

2.4

Posiadacz Karty powinien używać Karty jedynie w tym celu, do którego Karta została przeznaczona zgodnie z niniejszymi warunkami.

2.5

Warunki cenowe wydawania Kart, jak również warunki, w których Karta ma zostać wydana Posiadaczowi bez opłat, podano w Kanałach Informacyjnych TSCR. Jeśli Posiadacz Karty stwierdzi, że Karta została mu wydana lub zaoferowana niezgodnie z podanymi wyżej warunkami, powinien natychmiast zgłosić ten fakt i poinformować Administratora

III. Stosunki prawne w trakcie korzystania z usług

3.1

W ramach świadczenia i korzystania z usług powstaje zawsze stosunek prawny wyłącznie pomiędzy Miejscem Akceptacji a Posiadaczem Karty. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji, za jakość oraz należytość realizacji zobowiązania Miejsca Akceptacji wobec Posiadacza Karty, ani za przestrzeganie warunków preferencji udzielania usług zgodnie z obietnicą Miejsca Akceptacji podaną w Ulotce Informacyjnej lub na Portalu Informacyjnym.

3.2

Posiadacz Karty przyjmuje do wiadomości, że w okresie przejściowym od momentu wydania Ulotki Informacyjnej do momentu rozpoczęcia korzystania z usługi Miejsca Akceptacji przez Posiadacza Karty może nastąpić zmiana na liście Miejsc Akceptacji, tymczasowa przerwa w świadczeniu innych usług czy też zmiany warunków preferencji. Aktualne informacje dotyczące listy Miejsc Akceptacji oraz działania Systemu TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD, zostały opublikowane przez Administrator na portalu Informacyjnym.

3.3

Rabat jest udzielany z reguły z ceny podstawowej, o ile usługodawca nie określi inaczej. Rabatu nie można stosować w przypadku produktów, które objęto już innym opustem.

IV. Blokada Karty, wydanie duplikatu Karty lub nowej Karty

4.1

Administrator jest uprawniony do zablokowania Karty w przypadku, gdy

  1. Posiadacz Karty dopuści się niedozwolonego postępowania opisanego w punkcie 2.2,
  2. Posiadacz Karty naruszy obowiązek podany w punkcie 2.4 i spowoduje w ten sposób szkodę Administratorowi lub osobom trzecim,
  3. Administrator stwierdzi, że nastąpiła strata, uszkodzenie działania, zniszczenie lub kradzież Karty lub
  4. Upłynie termin ważności Karty.

4.2 Poprzez zablokowanie Karty rozumie się tymczasowe lub trwałe wstrzymanie aktywnych funkcji Karty w ramach systemu TSRC. Posiadacz zablokowanej Karty ma obowiązek zwrócenia Karty bez zbędnej zwłoki Administratorowi, jeśli nie jest to wykluczone ze względu na powód zablokowania Karty.

4.3

W przypadku zablokowania Karty zgodnie z punktem 4.1 podp. a), b) stosunek umowny pomiędzy Administratorem a Posiadaczem Karty określony w wyniku niniejszych Warunków zostanie anulowany. Posiadacz Karty w razie takiego anulowania nie ma prawa do odszkodowania.

4.4

W przypadku zablokowania Karty zgodnie z punktem 4.l podp. c) Administrator wyda Posiadaczowi Karty na żądanie duplikat karty, jeżeli Posiadacz Karty zwróci Administratorowi starą lub nową Kartę, jeżeli Posiadacz Karty nie jest w stanie zwrócić Administratorowi starej Karty.

V. Ochrona danych osobowych Posiadacza Karty

5.1

Posiadacz Karty, który we wniosku o wydanie Karty podał swoje dane osobowe, wyraża zgodę na akceptację tych warunków z tym, aby Administrator zgodnie z postanowieniem § 5 i nast. Ustawy nr 101/2000 DzU, o ochronie danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu (w dalszej części nazywane tylko „Ustawa“), opracował jego dane osobowe podane we wniosku o wydanie Karty.

5.2

W związku z obchodzeniem się z danymi osobowymi Posiadacza Karty Administrator ustalił następujące warunki:

  1. określenie danych osobowych: nazwisko, imię, data urodzenia, kod pocztowy, szczegóły kontaktu elektronicznego dla poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
  2. cel opracowania: realizacja prawa i realizacja obowiązków wynikających z niniejszych warunków, statystyka korzystania z usług za pośrednictwem Karty, ocena funkcjonowania Systemu TSRC i jego modernizacja, ocena jakości usług Miejsc Akceptacji i ich poprawianie, reakcja zwrotna pomiędzy poszczególnymi podmiotami Systemu TSRC;
  3. środki oraz sposób opracowywania danych osobowych: automatycznie oraz ręcznie w formie drukowanej i elektronicznej;
  4. okres, na który zostaje wydana zgoda: 5 lat od momentu wydania Karty;
  5. osoby, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe: Administrator.

5.3

Posiadacz Karty ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do zmiany danych osobowych jak również inne prawa zgodnie z § 21Ustawy. Posiadacz Karty ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze zgody na opracowanie swoich danych osobowych w formie pisemnej

5.4

Administrator zastrzega sobie prawo do zażądania za pośrednictwem Miejsca Akceptacji od Posiadacza Karty udokumentowania tożsamości w formie ważnego dokumentu w celu sprawdzenia ważności karty. W razie, gdyby Posiadacz Karty odmówił, nie ma obowiązku przyznania mu zniżki.

5.5

Administrator jest uprawniony do wykorzystania szczegółów elektronicznego kontaktu Posiadacza Karty dla poczty elektronicznej na potrzeby rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących TSRC. Administrator podczas wysyłania każdej poszczególnej wiadomości jest zobowiązany do umożliwienia Posiadaczowi Karty, w łatwy sposób, gratis lub na konto Administratora, do odmówienia wyrażenie zgody na takie używanie swojego kontaktu elektronicznego.

VI. Postanowienia końcowe

6.1

Stosunek umowny pomiędzy Administratorem a Posiadaczem Karty określają niniejsze Warunki i kończy się po upływie okresu umowy, którym jest zawsze okres 1 roku od 1. listopada do 31 października.

6.2

W okresie obowiązywania jednego wydania karty (1 rok) istnieje możliwość wydania jedynie jednej Karty na jednego posiadacza. Nie ma więc możliwości wystawienia na jedno nazwisko kolejnej Karty.

6.3

Na potrzeby stosunku umownego powstałego na podstawie niniejszych Warunków obowiązuje prawo Republiki Czeskiej.


Facebook

Instagram

Těšínské Slezsko pro všechny - Instagram

Těšínské Slezsko

Těšísnké slezsko